Γενικές προϋποθέσεις πώλησης μέσω διαδικτύου

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις πώλησης (εφεξής «ΓΠΠ») ρυθμίζουν την αγορά των προϊόντων ένδυσης και αξεσουάρ που φέρουν την εμπορική επωνυμία «Sisley» (τα «Προϊόντα»), η οποία πραγματοποιείται από οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο υπό την ιδιότητα του καταναλωτή (ο «Πελάτης») - δηλαδή φυσικό πρόσωπο που συνάπτει σύμβαση αγοράς (εφεξής καλούμενη "Σύμβαση") προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της καθημερινότητας σε αντιδιαστολή με την επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα (σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ, Τίτλος ΙΙΙ, Κεφάλαιο Ι, του Κώδικα Κατανάλωσης, Ν.Δ. Αρ. 206/2005) - στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου sisley.com (εφεξής καλούμενος "Ιστοσελίδα").

Ο πωλητής, όπως ορίζεται παρακάτω, διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργαστεί παραγγελίες από υποκείμενα που δεν εμπίπτουν στον νομικό ορισμό του "καταναλωτή". Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αγοραστής δεν πληροί τα κριτήρια ως καταναλωτής, η Σύμβαση θα διέπεται από το ιταλικό δίκαιο, με εξαίρεση τη Σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τη διεθνή πώληση αγαθών.

Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση ότι:
- η Ιστοσελίδα ανήκει στην Benetton Group S.r.l. με μοναδικό μέτοχο, με έδρα τη Via Villa Minelli 1 - Ponzano Veneto (TV) - Ιταλία, πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 200.000.000,00 Ευρώ, ΑΦΜ 03490770264, Φ.Κ. / Μητρώο Εταιρείας Treviso-Belluno αρ. 03490770264, Ρ.Ε.Α. n. 276862.

- ο πωλητής των Προϊόντων, ο οποίος είναι συμβαλλόμενο μέρος με τον Πελάτη σύμφωνα με τις παρούσες ΓΚΠ, είναι η BENETTON GROUP S.R.L. με μοναδικό μέτοχο, με έδρα στο Ponzano Veneto (TV), Via Villa Minelli n. 1, πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 200.000.000,00 Ευρώ, Φ.Κ / Μ.Ε. του Treviso-Belluno n. 03490770264, (εφεξής καλούμενος ως "ο" Πωλητής").

- Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από άτομα που είναι ενήλικα και ικανά για δικαιοπραξία.

- Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται η Σύμβαση είναι η ιταλική. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ των εκδοχών των Γενικών Προϋποθέσεων που έχουν αποδοθεί σε γλώσσα διαφορετική από την ιταλική, τότε υπερισχύει η έννοια και η ερμηνεία των γενικών Προϋποθέσεων στην ιταλική γλώσσα.

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τις ΓΠΠ, ο Πωλητήςπωλεί στον Πελάτη, ο οποίος αγοράζει εξ αποστάσεως, τα Προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στην ιστοσελίδα sisley.com (η «Ιστοσελίδα»).

Η σύμβαση συνάπτεται αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτύου, μέσω της πρόσβασης του Πελάτη στην Ιστοσελίδα, με την αποστολή μιας παραγγελίας αγοράς σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από την ίδια την ιστοσελίδα και την αποδοχή της εκ μέρους του Πωλητή. Η αγορά ρυθμίζεται από τις παρούσες ΓΠΠ που, ο ίδιος ο Πελάτης, υποχρεούται να αποδεχθεί πλήρως και χωρίς καμιά επιφύλαξη. Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης, προτού προχωρήσει στη σύναψη της παραγγελίας, υποχρεούται να λάβει γνώση των παρουσών ΓΠΠ και των προσυμβατικών πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα.

Η εντολή αγοράς που αποστέλλεται από τον Πελάτη μέσω της Ιστοσελίδας έχει την αξία μιας συμβατικής πρότασης αγοράς, δεσμευτική μόνο για τον Πελάτη. Στην πραγματικότητα, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί προτάσεις εντολής αγοράς που δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, που είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των προϊόντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πωλητής θα ειδοποιήσει τον Πελάτη για τη μη αποδοχή της παραγγελίας.
Σε άλλες περιπτώσεις, η σύμβαση πώλησης συνάπτεται με την αποστολή από τον Πωλητή των προϊόντων στον Πελάτη. Ο Πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης παραγγελίας. Το email επιβεβαίωσης περιέχει τα δεδομένα του Πελάτη, τον αριθμό παραγγελίας, την τιμή των αγαθών που αγοράστηκαν, τα έξοδα αποστολής και τη διεύθυνση παράδοσης στην οποία θα αποσταλούν τα εμπορεύματα. Ο Πελάτης αναλαμβάνει να επαληθεύσει την ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτό και να ενημερώσει αμέσως τον Πωλητή για τυχόν διορθώσεις.

Ανά πάσα στιγμή και πριν ολοκληρωθεί η αγορά με την αποστολή, ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία χωρίς καμία επιβάρυνση.

Στο email επιβεβαίωσης της παραγγελίας, ο Πελάτης θα λάβει επίσης τον σύνδεσμο για να κατεβάσει και να αρχειοθετήσει ένα αντίγραφο αυτών των ΓΠΠ, όπως απαιτείται από το αρθ. 51 παράγραφος 1 του νομοθετικού διατάγματος 206/2005, που τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 21/2014.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΥ Ν.Δ. 206/2005

Ο Πελάτης, πριν από τη σύναψη της Σύμβασης, λαμβάνει γνώση των χαρακτηριστικών των αγαθών που απεικονίζονται στις μεμονωμένες καρτέλες του προϊόντος τη στιγμή της επιλογής τους από τον Πελάτη. Πριν από τη σύναψη της Σύμβασης και πριν από την αποστολή της παραγγελίας, ο Πελάτης πληροφορείται σχετικά με:

1. την ταυτοποίηση του Πωλητή·

2. τη συνολική τιμή των προϊόντων συμπεριλαμβανομένων των φόρων, με λεπτομερή αναφορά των εξόδων αποστολής και κάθε άλλου κόστους·

3. τους τρόπους πληρωμής·

4. την προθεσμία μέσα στην οποία οΠωλητής υποχρεούται να παραδώσει το εμπόρευμα·

5. τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 6 των παρουσών προϋποθέσεων), καθώς και το υπόδειγμα φόρμας υπαναχώρησης που παρατίθεται στο παράρτημα Ι, μέρος Β του Ν.Δ. 21/2014·

6. την ύπαρξη νομικής εγγύησης συμμόρφωσης για τα αγορασθέντα αγαθά·

7. τις προϋποθέσεις εξυπηρέτησης μετά την πώληση και τις προβλεπόμενες εμπορικές εγγυήσεις.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων που αναφέρεται στην ιστοσελίδα αφορά την πραγματική διαθεσιμότητα τη στιγμή κατά την οποία ο Πελάτης εκτελεί την παραγγελία. Η εν λόγω διαθεσιμότητα θα πρέπει ωστόσο να θεωρείται ενδεικτική, διότι τα Προϊόντα, λόγω της ταυτόχρονης παρουσίας στην Ιστοσελίδα περισσότερων χρηστών, ενδέχεται να πωληθούν σε άλλους πελάτες προτού πραγματοποιηθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Στην περίπτωση που τα προϊόντα της παραγγελίας δεν είναι διαθέσιμα για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση τουΠωλητή, η παραγγελία θα τροποποιηθεί αυτόματα διαγράφοντας το μη διαθέσιμο προϊόν και ο Πελάτης θα λάβει την προσαρμοσμένη χρέωση ή, σε περίπτωση που χρησιμοποιεί προπληρωμένα συστήματα, θα επικοινωνήσουμε μαζί του για να υποδείξουμε τα τραπεζικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιστροφή χρημάτων του μη διαθέσιμου προϊόντος.

Ο Πελάτης που εισέρχεται σε τοπική Ιστοσελίδα θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα Προϊόντα που είναι διαθέσιμα και προς πώληση στη συγκεκριμένη Χώρα αναφοράς της Ιστοσελίδας. Τα αγορασθέντα προϊόντα θα μπορούν να παραδίδονται αποκλειστικά στο έδαφος της Χώρας της τοπικής Ιστοσελίδας.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΤΙΜΕΣ

Όλες οι τιμές πώλησης των προϊόντων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αναγράφονται στο τοπικό νόμισμα και συμπεριλαμβάνουν όλους τους φόρους που επιβαρύνουν τον καταναλωτή.

Τα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή των Προϊόντων, αλλά παρατίθενται και υπολογίζονται τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αγοράς και πριν από την εκτέλεση της πληρωμής.

Ο Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει κατά την αγορά τα διαφημιστικά κουπόνια που προσφέρει ο Πωλητής στα πλαίσια διαφημιστικήςκαμπάνιας. Τα εν λόγω κουπόνια μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται πάνω στα ίδια τα κουπόνια και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδρομικά και/ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους. Δεν είναι δυνατή η αθροιστική χρήση περισσότερων διαφημιστικών κουπονιών για την ίδια παραγγελία. Εάν για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής από τον Πελάτη, η συνολική αξία της παραγγελίας τυχαίνει να είναι μικρότερη από την αξία του κουπονιού, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει την αρχική τιμή του εμπορεύματος το οποίο παραμένει στην κατοχή του Πελάτη.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

5.1 Τρόποιπληρωμής

Ο Πωλητής δέχεται διάφορους τρόπους πληρωμής, όπως για παράδειγμα πιστωτική κάρτα, χρεωστική κάρτα, PayPal, τραπεζική μεταφορά, αντικαταβολή.

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και με PayPal, η πραγματική χρέωση του ποσού της παραγγελίας θα γίνεται αποκλειστικά τη στιγμή κατά την οποία η παραγγελία θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι έτοιμη προς αποστολή. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζική μεταφορά, η παραγγελία θα ολοκληρωθεί μόνο μετά την παραλαβή του ποσού. Η πληρωμή πρέπει να γίνει εντός 5 ημερών, υπό ποινή ακύρωσης της παραγγελίας.

Οι επικοινωνίες σχετικά με την πληρωμή και τα δεδομένα που κοινοποιούνται από τον Πελάτη κατά τη στιγμή της πληρωμής, πραγματοποιούνται σε ειδικές προστατευμένες γραμμές. Η ασφάλεια πληρωμής με Πιστωτική Κάρτα είναι εγγυημένη μέσω του κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου μετάδοσης δεδομένων TLS (TransportLayerSecurity).

Οι πληρωμές μπορούν επίσης να γίνουν μέσω της χρήσης διαφημιστικών κουπονιών. Συγκεκριμένα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

- ΚΟΥΠΟΝΙ ΑΞΙΑΣ (απόλυτο ποσό): Τα κουπόνια αξίας είναι εξατομικευμένοι κωδικοί που επιτρέπουν το όφελος από μια έκπτωση αξίας σε αγορές που γίνονται στην Ιστοσελίδα. Το κουπόνι συμπληρώνεται στο πεδίο "Συμπλήρωσε τον κωδικό προσφοράς (προαιρετικό) ή αριθμό FamilyCard" στο καλάθικαιγίνεται κλικ στο βέλος για να εφαρμοστεί στην παραγγελία. Το κουπόνι ισχύει για ολόκληρη την παραγγελία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά, εκτός από επιστροφές. Το κουπόνι αξίας δεν μπορεί να μετατραπεί σε ίσο ποσό σε μετρητά. Δεν είναι δυνατή η χρήση πολλαπλών κουπονιών για την ίδια παραγγελία. Σε περίπτωση συνολικής επιστροφής της παραγγελίας, θα εκδοθεί νέο κουπόνι για την αρχική αξία. Σε περίπτωση που η επιστροφή είναι μερική, καθώς η αξία κατανέμεται αναλογικά στα μεμονωμένα είδη, θα εκδοθεί κουπόνι της υπολειμματικής αξίας. Για τεχνικούς λόγους, το κουπόνι αξίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για παραγγελίες των οποίων η αξία υπερβαίνει την αξία του κουπονιού κατά τουλάχιστον 1 ευρώ.

- ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΚΠΤΩΣΗΣ: Οι κωδικοί έκπτωσης είναι εξατομικευμένοι κωδικοί που επιτρέπουν το όφελος από ένα ποσοστό έκπτωσης σε αγορές που πραγματοποιούνται στην Ιστοσελίδα. Συμπληρώνεται στο πεδίο "Συμπλήρωσε τον κωδικό προσφοράς (προαιρετικό) ή αριθμό FamilyCard" στο καλάθι και γίνεται κλικ στο βέλος για να εφαρμοστεί στην παραγγελία. Ο κωδικός προσφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά και δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλους κωδικούς προσφοράς. Σε περίπτωση επιστροφής δεν επιστρέφεται. Ο κωδικός έκπτωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά προϊόντων που υπόκεινται σε προσφορά.

Από την άλλη πλευρά, τα GiftCards (ακόμη και αυτές που αγοράζονται στο διαδίκτυο, προμηθεύονται από τρίτους ή αγοράζονται σε φυσικά καταστήματα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο και αποκλειστικά σε φυσικά καταστήματα.

Οι παραγγελίες για εξατομικευμένα είδη μπορούν να πληρωθούν μόνο με Paypal και Πιστωτική κάρτα.


5.2 Παράδοση

Μετά την αποστολή των αγαθών, ο Πελάτης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης αποστολής στο οποίο θα βρει έναν σύνδεσμο στον οποίο θα κάνει κλικ και θα παρακολουθήσει την παράδοση που πραγματοποιείται μεταξύ 9.00 και 18.00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Ο Πελάτης έχει το καθήκον να εξετάσει το πακέτο κατά την παράδοση και εάν διαπιστώσει ότι το πακέτο έχει παραβιαστεί ή υποστεί ζημιά, είναι υποχρεωμένος να δεχτεί με επιφύλαξη (ή να αρνηθεί το πακέτο) και να φωτογραφίσει το πακέτο και το περιεχόμενό του. Ο Πελάτης που αποδέχεται το πακέτο με αποθεματικό πρέπει να επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών του Πωλητή εντός 24 ωρών από την παράδοση, καθορίζοντας τον αριθμό παραγγελίας και να επισυνάψει φωτογραφίες του κατεστραμμένου πακέτου. Σε περίπτωση παράδοσης με "Driver release ", ο Πελάτης που παραπονιέται για τη μη παράδοση του δέματος ή τη ζημιά στο δέμα ή/και των αγαθών, ή βλέπει κάποια προϊόντα να λείπουν, πρέπει να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών του Πωλητή εντός 24 ωρών από την παράδοση και να διατηρήσει τη συσκευασία της αποστολής για να επιτρέψει την επαλήθευση του παραπόνου.
Η μη συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους θα καταστήσει αδύνατο για τον Πωλητή να αναγνωρίσει το παράπονο και, ως εκ τούτου, δεν θα μπορεί να εγγυηθεί στον Πελάτη την οφειλόμενη αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρ. 52 του Νομοθετικού Διατάγματος της 06/09/2005 - Ν. 206, ο πελάτης έχει προθεσμία 14 ημερών από την παραλαβή των εμπορευμάτων για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Για να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει συμπληρώνοντας τη φόρμα Επιστροφής που υπάρχει online στην ενότητα "Επιστροφές". Η παράδοση στον κούριερ θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 14 ημερών από την ολοκλήρωση του διαδικτυακού αιτήματος επιστροφής.

Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να αποστέλλονται από την ίδια χώρα στην οποία παραγγέλθηκαν και παραλήφθηκαν.

Στο πακέτο που λαμβάνει υπάρχουν πάντα και οι οδηγίες σε έντυπη μορφή για να το αίτημα της Επιστροφής.

PΓια τεχνικά ζητήματα διαχείρισης και παρακολούθησης λειτουργιών, τα οποία ενδέχεται να περιλαμβάνουν πολύ μεγάλο αριθμό αιτημάτων, αιτήματα Επιστροφών που δεν θα υποβάλλονται με τον τρόπο που περιγράφεται εδώ δεν θα γίνονται δεκτά.
Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον Πωλητή χρησιμοποιώντας μόνο την προπληρωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα που θα βρει ο Πελάτης μέσα στη συσκευασία με την οποία έφτασαν τα εμπορεύματα. Χρησιμοποιώντας αυτήν την ετικέτα, το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει τον Πωλητή.
Σε περίπτωση απώλειας της προπληρωμένης ετικέτας, είναι απαραίτητηη επικοινωνία με την εξυπηρέτηση πελατών για την λήψη μιας νέας. Εάν ο πελάτης αποφασίσει να στείλει την επιστροφή χωρίς να χρησιμοποιήσει την προπληρωμένη ετικέτα του Πωλητή ή / και με άλλο courier από αυτό που υποδεικνύεται:
- τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον πελάτη ·
- ο Πωλητής σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπεύθυνος για τη ζημιά ή την κλοπή του πακέτου και δεν απαιτείται να εκδώσει καμία επιστροφή χρημάτων.

Αποτελεί καθήκον του Πελάτη η σωστή τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο δέμα του εμπορεύματος παραλαβής και που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα (στην εξής σελίδα Δωρεάν επιστροφή) αναφορικά με την επιστροφή.

Το εμπόρευμα πρέπει να επιστρέφεται άθικτο, τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φορεθεί, πλυθεί, πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, πλήρες σε όλα τα μέρη του (συμπεριλαμβανομένης της ετικέτας τιμών και των καρτελών, αμετάβλητες και προσαρτημένες στο προϊόν, υλικό συσκευασίας και οποιαδήποτε έγγραφο και βοηθητικό αξεσουάρ) και να είναι πλήρες ως προς τα συνημμένα φορολογικά έγγραφα.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τα παραπάνω, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό των προϊόντων που υπόκεινται σε απόσυρση εντός μέγιστης περιόδου 14 ημερών. Εάν το προϊόν εμφανίζει σημάδια χρήσης ή εάν είχε χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί από την αρχική του κατάσταση με οποιονδήποτε τρόπο, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή. Πιο συγκεκριμένα, εάν η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή επειδή δεν συμμορφώνεται με τους παραπάνω όρους, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να έχει ξανά τα αγορασμένα προϊόντα με δικά του έξοδα. Σε περίπτωση που ο Πελάτης αρνηθεί αυτήν την αποστολή, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διατηρήσει τα προϊόντα και το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς τους.

Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό διαφορετικό από αυτό που είναι απολύτως απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων. Επομένως, εάν τα Επιστρεφόμενα Προϊόντα είναι κατεστραμμένα (για παράδειγμα με σημάδια φθοράς, τριβής, γρατζουνιές, αφαίρεση ετικετών, αφαίρεση καρτελών, παραμορφώσεις κ.λπ.), δεν είναι πλήρη με όλα τα στοιχεία και τα αξεσουάρ τους (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών και καρτελών που πρέπει να είναι αναλλοίωτες και προσαρτημένες στο προϊόν), που δεν συνοδεύεται από τις συνημμένες οδηγίες / σημειώσεις / εγχειρίδια, την αρχική συσκευασία και τη συσκευασία και το πιστοποιητικό εγγύησης, όπου υπάρχει, ο Πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τη μείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου και θα δικαιούται επιστροφή του ποσού που ισούται με την υπολειμματική αξία του Προϊόντος. Φορές Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση όπου Προϊόντα που επιστρέφονται κατά λάθος ή που ξεχνιούνται σε συσκευασίες ή σε επιστρέφονται Προϊόντα.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιστροφής, ο πελάτης θα επικοινωνήσει με την εξυπηρέτηση πελατών για να ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα. Ο πελάτης έχει 14 ημέρες για να απαντήσει στα αιτήματά μας. Μετά από αυτήν την προθεσμία χωρίς καμία απάντηση από τον πελάτη, ο Πωλητής θα προχωρήσει στην απόσυρση του ενδύματος και δεν θα επιτρέπεται η επιστροφή χρημάτων.

Όπως προβλέπεται από το αρθ. 56 παράγραφος 3 του Νομοθετικού Διατάγματος 206/2005, που τροποποιήθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 21/2014, ο Πωλητής μπορεί να αναστείλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι την παραλαβή των αγαθών ή έως ότου ο Πελάτης αποδείξει ότι επέστρεψε τα προϊόντα στον Πωλητή.

Ο Πωλητής θα προχωρήσει με την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο πληρωμής που έχει επιλέξει ο Πελάτης κατά την αγορά. Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά και εάν ο Πελάτης σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να παράσχει στον Πωλητή, αποκτώντας πρόσβαση στην ενότητα Επικοινώνησε μαζί μας, τα στοιχεία της τράπεζας: IBAN, SWIFT και BIC απαραίτητα για την επιστροφή χρημάτων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πελάτης που σκοπεύει να αλλάξει τα προϊόντα για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να χρησιμοποιήσει μόνο τη διαδικασία επιστροφής που περιγράφεται παραπάνω.

Καμία επιστροφή δεν θα γίνει αποδεκτή εάν αποσταλεί μετά την επιτρεπόμενη ημερομηνία. Διαφορετικά το πακέτο θα επιστραφεί στον πελάτη.

Σε περίπτωση παραλαβής ενός διαφορετικού προϊόντος από αυτό που παραγγέλθηκε, εάν ο πελάτης επιθυμεί να προχωρήσει στην επιστροφή, είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το προϊόν εντός των τυπικών χρόνων επιστροφής.

Τα εξατομικευμένα προϊόντα δεν μπορούν να επιστραφούν ή να αντικατασταθούν, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εγγύηση του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ

Κατά την έννοια και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 44/99 / ΕΚ και του Ιταλικού Νομοθετικού Διατάγματος αριθ. 206/2005 (Κωδικός Καταναλωτή), ο Πωλητής εγγυάται στον Πελάτη ότι τα Προϊόντα είναι απαλλαγμένα από σχεδιαστικά και υλικά ελαττώματα και συμμορφώνονται με τις περιγραφές που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα για περίοδο 2 (δύο) ετών από την ημερομηνία παράδοσης των Προϊόντων στον Πελάτης. Εκτός εάν αποδειχθεί το αντίθετο, θεωρείται ότι η έλλειψη συμμόρφωσης που επήλθε εντός 6 μηνών από την αγορά των αγαθών υπήρχε ήδη κατά την ημερομηνία αυτή.

Κατά την παραλαβή του εμπορεύματος, ο Πελάτης θα έχει την ευθύνη να εξετάσει τα Προϊόντα το συντομότερο δυνατό και, με ποινή ακυρότητας της παρούσας εγγύησης, να αναφέρει τυχόν ελαττώματα και μη συμμορφώσεις εντός και το αργότερο 2 (δύο) μηνών από την ανακάλυψη , αποστέλλοντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών του Πωλητή, μέσω email, το κατάλληλο έντυπο που συμπληρώθηκε σωστά, με ακριβή ένδειξη του ελαττώματος και / ή μη συμμόρφωσης που βρέθηκε, καθώς και τη σχετική τεκμηρίωση που αναφέρεται στην ίδια τη φόρμα επιστροφής (τουλάχιστον μια φωτογραφία του Προϊόντος και επιβεβαίωση παραγγελίας που στάλθηκε από τον Πωλητή).

Μετά την παραλαβή της φόρμας και των σχετικών εγγράφων, ο Πωλητής θα αξιολογήσει τα ελαττώματα και τις μη συμμορφώσεις που αναφέρονται από τον Πελάτη και, αφού πραγματοποιήσει τους ποιοτικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην επαλήθευση της πραγματικής μη συμμόρφωσης του Προϊόντος, θα αποφασίσει, κατά την κρίση του, εάν θα εξουσιοδοτηθεί η επιστροφή των Προϊόντων παρέχοντας στον Πελάτη απάντηση μέσω e-mail στη διεύθυνση που παρέχεται από αυτόν κατά τη διαδικασία εγγραφής στην Ιστοσελίδα. Η εξουσιοδότηση επιστροφής των Προϊόντων δεν συνιστά σε καμία περίπτωση αναγνώριση ελαττωμάτων ή μη συμμόρφωσης, η ύπαρξη πρέπει να εξακριβωθεί στη συνέχεια κατά την επιστροφή. Εάν, μετά από αυτήν την επαλήθευση, τα Προϊόντα δεν καλύπτονται από εγγύηση, θα επιστρέφονται στη διαθεσιμότητα του Πελάτη. Εάν προκύψει η έλλειψη συμμόρφωσης, ο Πωλητής θα κρατήσει το ρούχο και θα επιστρέψει αντίτιμο στον Πελάτη επίσης μέσω ενός κουπονιού που μπορεί να δαπανηθεί μόνο στην Ιστοσελίδα.

Τα Προϊόντα για τα οποία ο Πωλητής εξουσιοδότησε την επιστροφή πρέπει να επιστραφούν από τον Πελάτη, μαζί με αντίγραφο της ειδοποίησης εξουσιοδότησης επιστροφής, εντός 30 (τριάντα) ημερών από την αναφορά του ελαττώματος ή της μη συμμόρφωσης, στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πωλητής.

Η εφαρμογή οποιασδήποτε εγγύησης αποκλείεται σε περίπτωση χρήσης ή πλύσης του Προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με εκείνο του Προϊόντος και των οδηγιών / προειδοποιήσεων που παρέχονται ή αναφέρονται στην επεξηγηματική τεκμηρίωση αναφοράς, στις ετικέτες ή στα καρτελάκια.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Πωλητής θα δέχεται μόνο παραγγελίες για παράδοση εντός της ιταλικής επικράτειας καθώς και στα Κράτη που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα. Τα προϊόντα θα παραδίδονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς στη διεύθυνση που δηλώνει ο Πελάτης τη στιγμή της παραγγελίας, το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον Πελάτη του απεσταλμένου ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΕΥΘΥΝΕΣ

Ο Πωλητής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως προς την αδυναμία παροχής υπηρεσιών λόγω ανωτέρας βίας ή τυχαίου γεγονότος, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης δυσλειτουργίας και αδυναμίας ανταπόκρισης του διαδικτύου, στην περίπτωση που δεν καταφέρει να εκτελέσει την παραγγελία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τις παρούσες ΓΠΠ.

Τόσο στην υποθετική άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης όσο και στην υποθετική άσκηση του δικαιώματος εγγύησης συμμόρφωσης, στην περίπτωση κατά την οποία το εμπόρευμα δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον Πωλητή διότι αυτό δεν πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα 6 και 7, είναι υποχρέωση και ευθύνη του Πελάτη να ανακτήσει με δικά του έξοδα το εμπόρευμα που τίθεται εκ νέου στη διάθεσή του. Ο Πελάτης λαμβάνει γνώση και αποδέχεται άνευ όρων ότι ο Πωλητής, μετά από 30 ημέρες από την κοινοποίηση της παροχής στον Πελάτη, μπορεί να προχωρήσει στη διά νόμου απόσυρση του εμπορεύματος που δεν ανάκτησε ο Πελάτης.

ΑΡΘΡΟ 10 – ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Τα Προϊόντα πωλούνται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην Ιστοσελίδα και σύμφωνα με τις ΓΠΠ που είναι δημοσιευμένες στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον Πελάτη, αποκλείοντας κάθε άλλο όρο ή προθεσμία.

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρούσες ΓΠΠ ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να προειδοποιεί τους χρήστες της Ιστοσελίδας. Οποιεσδήποτε αλλαγές που πραγματοποιούνται θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Ιστοσελίδα και θα εφαρμόζονται μόνο στις πωλήσεις που ολοκληρώνονται μετά την ημερομηνία αυτή.

Οι τιμές, τα Προϊόντα που πωλούνται στην Ιστοσελίδα και τα χαρακτηριστικά αυτών, ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας αγοράς ο Πελάτης καλείται να ελέγχει την τελική τιμή πώλησης.

Οι παρούσες ΓΠΠ απαρτίζονται από το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται σε αυτές. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις των παρουσών ΓΠΠ θεωρείται μη έγκυρη βάσει νόμου, κανονιστικών ρυθμίσεων ή κατόπιν αποφάσεως αρμόδιου δικαστηρίου, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να είναι σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Οι παρούσες ΓΠΠ υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή θα γίνεται με την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων που παρέχονται στους καταναλωτές από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που ισχύουν στο Κράτος όπου ανήκουν αυτοί.

Για κάθε διαφορά που δε δύναται να διευθετηθεί φιλικά, τη μη αποκλειστική αρμοδιότητα θα έχει το Δικαστήριο του Treviso. Επίσης, υπό την ιδιότητα του Καταναλωτή, ο Πελάτης έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προσφύγει στα δικαστήρια του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διαμένει ή κατοικεί.

Ο Πελάτης μπορεί επίσης να προσφύγει προαιρετικά σε διαδικασίες διαμεσολάβησης σύμφωνα με το Ν.Δ. 28/2010, προκειμένου να λύσει ενδεχόμενες διαφορές που προκύπτουν από την ερμηνεία και εκτέλεση των παρουσών προϋποθέσεων πώλησης, μεταβαίνοντας στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://webgate.ec.europa.eu/odr.